strona główna

 

Witamy na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

 Witamy na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego

i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego.
Na naszej
stronie możecie znaleźć wiele przydatnych informacji o zajęciach odbywających się w ramach  wychowania fizycznego na naszej uczelni. Znajdziecie również informacje o prowadzących zajęcia, obiektach, w których odbywa się wychowanie fizyczne i dyscyplinach jakie daje Wam do wyboru Studium. Na stronie są także informacje o naszych pracownikach i kierownictwie oraz historii Studium

Zobacz koniecznie filmową wizytówkę Studium:

http://www.youtube.com/watch?v=FzofPs5dAoI&list=UUq_r_XZk2DQxrsKcsa2pqSQ

 

 

Uwaga!

Od 1 czerwca br. wykładowcy Studium WFiS dyżurują w siedzibie jednostki w terminach podanych w zakładce Pracownicy. 

 

Witamy w roku akademickim

 

2020/2021

 

 REGULAMIN Z ZAKRESU DYDAKTYKI

 


STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU ŁóDZKIEGO

(obowiązuje w semestrze letnim 2020/2021 )


 

1.         Wychowanie Fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów UŁ. Realizowane jest w wymiarze 60 godzin (2 semestry po 30h) i zaliczane semestralnie na ocenę.

2.         Zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywają się raz w tygodniu w systemie zdalnym.

 Student będzie otrzymywał drogą elektroniczną materiały z zakresu wiadomości ujęte w opisie przedmiotu. Jednocześnie będzie zobowiązany do potwierdzania raz w tygodniu swojej aktywności w zakresie tematyki związanej z wybraną dyscypliną wychowania fizycznego za pomocą indywidualnych ćwiczeń potwierdzonych użyciem aplikacji służących do rejestracji aktywności fizycznej (np. Endomondo, Huawei Health, Calorie Counter, Nike+ lub podobnych) oraz przygotowania co najmniej 4 referatów w semestrze na tematy zaproponowane przez wykładowcę.

O formie realizacji zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 studenci zostaną powiadomieni przed rozpoczęciem semestru letniego.

4.         Student wybiera jeden rodzaj zajęć z dyscyplin proponowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ na rok akademicki 2020/2021.  Wybór zajęć jest ostateczny i obowiązuje na cały semestr. 

5.         Zapisy na zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywają się drogą elektroniczną (rejestracja żetonowa) na początku  października (semestr zimowy) oraz na przełomie lutego i marca (semestr letni). Pełna informacja dla studenta jest dostępna  na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

6.         Niedokonanie przez studenta UŁ zapisu na zajęcia drogą elektroniczną powoduje utratę  możliwości realizacji przedmiotu w semestrze. Student jest zobowiązany do przeniesienia zajęć wychowania fizycznego na kolejny semestr.

7.         Podstawą zaliczenia obligatoryjnego wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 jest udział w 12 zajęciach (w semestrze zimowym - zdalnych zgodnie z opisem zawartym w punkcie 2). Brak potwierdzenia aktywności musi zostać uzupełniona niezwłocznie po ustąpieniu powodu nieobecności. Formę uzupełnienia zajęć student ustala z wykładowcą.

8.         Student, który był nieobecny na 50% zajęć nie ma możliwości ich odrabiania. Jeśli nieobecności były spowodowane problemami zdrowotnymi lub losowymi student jest zobowiązany do przeniesienia zajęć na kolejny semestr.

9.         O zaliczenie wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 zwolnieniem lekarskim mogą ubiegać się JEDYNIE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, które nie mają obowiązku zapisywania się na zajęcia.

Studenci posiadający wcześniej całkowite zwolnienie lekarskie z zajęć sportowych, osoby z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.) powinny pobrać ze strony internetowej SWFiS UŁ wzór zaświadczenia lekarskiego i skonsultować się z lekarzem, aby wybrać odpowiedni rodzaj zajęć dla swojego stanu zdrowia (np. rehabilitację ruchową, gimnastykę zdrowotną, itp.). Osoby czasowo niezdolne do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego z powodów zdrowotnych mogą ubiegać się o przeniesienie wychowania fizycznego na kolejny semestr lub rok akademicki w związku z decyzją lekarza na zaświadczeniu.

10.       Zajęcia wychowania fizycznego zaliczane są (bez konieczności uczestnictwa) czynnym zawodnikom sekcji sportowych KU AZS UŁ, członkom Zespołu Tanecznego „Kujon”, członkom kadry narodowej po przedstawieniu zaświadczenia z właściwego Polskiego Związku Sportowego. O zaliczenie w tej formie mogą się ubiegać studenci, którzy dostarczą stosowne zaświadczenie najpóźniej w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych.

11.       Dziekan może uznać zaliczenie zajęć z Wychowania Fizycznego w przypadku zrealizowania ich i zaliczenia przez studenta na innym kierunku studiów w UŁ, a w przypadku przeniesienia się z innej uczelni - w uczelni, z której przenosi się student.

12.       W wyjątkowych przypadkach, sposób i formę realizacji zajęć z wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 student uzgadnia z kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego lub jego zastępcami.

13.       W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Wytyczne prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego od 1 października 2020 zawarte w Zarządzeniu Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020 r. wraz z załącznikami 1 i 2.

14.       W razie zmiany wytycznych zawartych w Zarządzeniu Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020 r. student będzie zobowiązany do zastosowania się do nowych wytycznych.